สุขนิยาม สยามโสภา

รายการชื่อ สยามโสภา (Siamsopha)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก (ททบ.5)
เริ่มออกอากาศ เดือนกันยายน 2566

คอนเซปต์รายการ คือ "สุขนิยาม สยามโสภา"
นำเสนอ การออกเดินทางค้นหา นิยามของความสุขที่ยั่งยืน ผ่านความสวยงามของเมืองไทย ที่จะนำเสนอโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่นำประโยชน์สุข มาสู่ชาวบ้านในพื้นที่ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาประโยชน์สุข และวิถีชีวิตชุมชนที่ได้รับการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืน

นราน่าอยู่ สู่สันติสุข

EP.1 นราน่าอยู่ สู่สันติสุข - สุขนิยาม สยามโสภา (นราธิวาส)
》》ชายหาดบ้านทอนเป็นหมู่บ้านชาวประมงไทยมุสลิม ประกอบอาชีพการทำประมงพื้นบ้าน
》》แหล่งผลิตเรือกอและที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในนราธิวาส
》》ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลโคกเคียน
》》นั่งเรือประมงเที่ยว เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวหาดนราทัศน์
》》ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ โรงฝึกงานเครื่องปั้นดินเผา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

#TV5HDONLINE #สยามโสภา #นราน่าอยู่สู่สันติสุข


เมืองลุงโนรา ล้ำค่าแดนใต้

EP.2 เมืองลุงโนรา ล้ำค่าแดนใต้ - สุขนิยาม สยามโสภา (พัทลุง)
》》‘ยูเนสโก’ ขึ้นทะเบียน ‘โนรา’ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
》》มนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวพัทลุง เสน่ห์ทะเลน้อย ชมวิวยอยักษ์
》》โครงการพระราชทานเพื่อการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน
》》ความสุขของการมีคนรุ่นใหม่ สืบสานงานต่อ

#TV5HDONLINE #สยามโสภา #เมืองลุงโนราล้ำค่าแดนใต้

ยลชุมชนวิถี ของดียโสธร

EP.3 ยลชุมชนวิถี ของดียโสธร - สุขนิยาม สยามโสภา (ยโสธร)
》》ที่เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำชี เต็มไปด้วยอดีตอันล้ำค่าและยาวนาน
》》ซึ่งได้รับภูมิปัญญาพระราชทานให้แก่ผู้ที่เคยกระทำผิด
》》มีชุมชนดั้งเดิมที่ขายสินค้าพื้นถิ่นในระดับโลก
》》ไปเที่ยวชุมชนที่ได้รับเลือกให้เป็น สุดยอดชุมชนต้นแบบ ตัวแทนจังหวัดยโสธร
》》และแนวทางพระราชทานที่ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

#TV5HDONLINE #สยามโสภา #ยลชุมชนวิถี #ของดียโสธร


เล่าเรื่องเมืองเลย เอื้อนเอ่ยวัฒนธรรม

EP.4 เล่าเรื่องเมืองเลย เอื้อนเอ่ยวัฒนธรรม - สุขนิยาม สยามโสภา (เลย)
》》มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่คนจะมาพิชิตยอดเขากันทุกปี
》》มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตของคนไทดำ
》》มีสินค้าพื้นถิ่นที่ส่งไปขายต่างประเทศ
》》การสร้างความมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบในชุมชน
》》และประเพณีการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในจังหวัดเลย

#TV5HDONLINE #สยามโสภา #เล่าเรื่องเมืองเลย #เอื้อนเอ่ยวัฒนธรรม


ธรรมชาติเกื้อกูล เมืองสตูลยั่งยืน

EP.5 ธรรมชาติเกื้อกูล เมืองสตูลยั่งยืน - สุขนิยาม สยามโสภา (สตูล)
》》ที่เป็นจังหวัดใต้สุดของชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย
》》มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก
》》ได้เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
》》ได้รับพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านน้ำประปา
》》และกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมันนิ

#TV5HDONLINE #สยามโสภา #ธรรมชาติเกื้อกูล #เมืองสตูลยั่งยืน #เที่ยวจังหวัดสตูล

สุขสันต์สราญ ณ ราชบุรี

EP.6 สุขสันต์สราญ ณ ราชบุรี - สุขนิยาม สยามโสภา (ราชบุรี)
》》ความโดดเด่นในเรื่องของ “เมืองแห่งศิลปะร่วมสมัย”ที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
》》ตลาดน้ำที่เก่าแก่นับร้อยกว่าปี ที่มีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศ
》》เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
》》ได้รับพระราชทานโครงการปรับปรุงที่ดินเสื่อมโทรม เปลี่ยนให้มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์
》》และหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตไทยรามัญ

#TV5HDONLINE #สยามโสภา #สุขสันต์สราญณราชบุรี #เมืองแห่งศิลปะร่วมสมัย #แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตไทยรามัญ #เที่ยวจังหวัดราชบุรี


วิถีสุพรรณ สร้างสรรค์มั่งคง

EP.7 วิถีสุพรรณ สร้างสรรค์มั่งคง - สุขนิยาม สยามโสภา (สุพรรณบุรี)
》》ซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน
》》มีพระพุทธรูปบนผนังหน้าผา ที่สูงใหญ่เป็นหนึ่ง ในที่สุดของโลก
》》เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในวิถีของเกษตรกรชาวนา ที่จัดทำได้อย่างน่าสนใจ
》》สนันสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงควายไทย
》》ได้รับพระราชทานโครงการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม พื้นที่การเกษตร
》》และยังมีแหล่งเพาะปลูกแห้ว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

#TV5HDONLINE #สยามโสภา #วิถีสุพรรณ #เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของไทย #ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย #เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่นฉ่ำฤทัย เมืองอุทัยฯที่รัก

EP.8 ชื่นฉ่ำฤทัย เมืองอุทัยฯที่รัก - สุขนิยาม สยามโสภา (อุทัยธานี)
》》จังหวัดเล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ ของสายน้ำสะแกกรัง
》》เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน และวัดวาอารามอันลือเลื่อง
》》ถนนคนเดินตรอกโรงยา ที่คึกคักด้วยนักท่องเที่ยว
》》ประเพณีงานบุญออกพรรษาที่ยิ่งใหญ่ บริเวณเชิงเขาสะแกกรัง
》》ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างศูนย์ฝึกทักษะและพัฒนางานอาชีพ
》》และการทอผ้าลายโบราณ ซึ่งได้เผยแพร่สิ่งทอ ที่วิจิตรอันเป็นเอกลักษณ์

#TV5HDONLINE #สยามโสภา #ชื่นฉ่ำฤทัยเมืองอุทัยฯที่รัก #สายน้ำสะแกกรัง #เที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

อารยะสงขลา งามตาเพลินใจ

EP.9 อารยะสงขลา งามตาเพลินใจ - สุขนิยาม สยามโสภา (สงขลา)
》》จังหวัดเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญของประเทศไทย
》》มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย
》》พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา คลังความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของเมือง
》》มีการทอผ้ากันมานานเป็นร้อยปี
》》และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้น

#TV5HDONLINE #สยามโสภา #อารยะสงขลางามตาเพลินใจ #นาฎยลักษณ์แห่งปักษ์ใต้ #ชมเมืองสงขลา #เที่ยวจังหวัดสงขลา

เบตงรุ่งเรือง เมืองงามแดนใต้

EP.10 เบตงรุ่งเรือง เมืองงามแดนใต้ - สุขนิยาม สยามโสภา (อำเภอเบตง ยะลา)
》》อำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย
》》มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และชาติพันธ์ที่หลากหลาย
》》มีธรรมชาติที่สวยงาม เมืองในหมอก ดอกไม้งาม
》》มีฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง ที่ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
》》และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างโครงการไม้ดอกเมืองหนาว

#TV5HDONLINE #สยามโสภา #เบตงรุ่งเรือง #เมืองงามแดนใต้ #เมืองเบตง #เที่ยวจังหวัดยะลา

ขุนเขาไฉไล เชียงใหม่ใจฟู

EP.11 ขุนเขาไฉไล เชียงใหม่ใจฟู - สุขนิยาม สยามโสภา (เชียงใหม่)
》》เมืองท่องเที่ยวในจังหวัดทางตอนเหนือของไทย ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ
》》มีทุ่งนาขั้นบันไดที่ได้ชื่อว่า สวยงามที่สุด
》》มีวิวที่สวยประทับใจ บวกกับธรรมชาติ ที่ชวนน่าหลงใหลบนเขาสูง
》》มีกิจกรรมแนวศึกษาธรรมชาติ ร่วมกับ ไกด์ท้องถิ่น
》》และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับราษฎร

#TV5HDONLINE #สยามโสภา #ขุนเขาไฉไล #เชียงใหม่ใจฟู #เมืองเชียงใหม่ #เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่


ท่องเที่ยวเบิกบาน เมืองกาญจน์สุขใจ

EP.12 ท่องเที่ยวเบิกบาน เมืองกาญจน์สุขใจ - สุขนิยาม สยามโสภา (กาญจนบุรี)
》》จังหวัดที่คละเคล้าไปด้วยประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเรียบง่าย
》》พักผ่อนบนเรือนแพลอยน้ำในแม่น้ำแควน้อย แล้วยังได้เยี่ยมชมหมู่บ้านมอญ
》》ล่องเรือชมวิถีแห่งสายน้ำ ชมวิวบ้านเรือน วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ทั้งสองฟากฝั่ง
》》มีกิจกรรมพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
》》และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง

#TV5HDONLINE #สยามโสภา #ท่องเที่ยวเบิกบาน #เมืองกาญจน์สุขใจ #เมืองกาญจนบุรี #เที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี