กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในชุมชน โดยกลุ่มจิตอาสาอารมณ์ดี

อาสาพาสุข สกู๊ปกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ช่วงเวลา 15.55-16.00 น. นำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2/10/20241 min read

อาสาพาสุข พาท่านผู้ชมตามกลุ่มจิตอาสาอารมณ์ดี ไปจัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน เขตพระนคร

ความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชน

ความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน การป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าสามารถทำได้โดย:

1. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า:

 • ตรวจสอบสายไฟว่ามีรอยฉีกขาดหรือชำรุดหรือไม่

 • ตรวจสอบปลั๊กไฟและเต้ารับว่ามีรอยแตกหรือหลวมหรือไม่

 • ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ามีรอยบุบหรือชำรุดหรือไม่

 • ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าหรือชำรุด

2. ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี:

 • ไม่เสียบปลั๊กไฟมากเกินโหลด

 • ไม่ใช้สายไฟต่อพ่วง

 • ไม่ดึงสายไฟ

 • ไม่ใช้น้ำหรือมือที่เปียกสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน

3. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน:

 • ติดตั้งเบรกเกอร์วงจรรั่ว (RCCB) เพื่อป้องกันไฟดูด

 • ติดตั้งเครื่องตัดวงจร (MCB) เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

 • ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟรั่ว

4. จัดการกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง:

 • วางเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ห่างจากวัสดุไวไฟ

 • ไม่วางสิ่งของบนสายไฟ

 • ไม่เปิดฝาเครื่องใช้ไฟฟ้าเอง

 • ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่พื้นเปียก

5. สร้างความรู้ความเข้าใจ:

 • สอนเด็กเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • ร่วมกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดหรืออันตราย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

 • การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

 • กรมโยธาธิการและผังเมือง

 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการแจ้งเหตุ:

 • โทรแจ้งสายด่วน 191 (ตำรวจ)

 • โทรแจ้งสายด่วน 199 (ดับเพลิง)

 • โทรแจ้ง PEA 1129

 • โทรแจ้ง MEA 1130

  การป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ร่วมมือกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากไฟฟ้า